+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Usługi projektowe

Rozwój innowacji

 Czym zajmuje się Innovaops
w projektach?

Innovaops świadczy usługi koordynacyjne, eksperckie oraz specjalistyczne dla klientów, którzy realizują projekty współfinansowane z funduszy publicznych, w tym Unii Europejskiej. Zakres usług obejmuje obsługę finansową, administracyjną, organizacyjną, analizę biznesplanów, ocenę potrzeb rozwojowych itp.

Projekty, w których uczestniczy Innovaops dotyczą  m.in. obszaru rozwoju innowacji, prac badawczo-rozwojowych oraz rozwoju kompetencji. Poniżej opisane są przykładowe projekty według obszarów.

Rozwój innowacji oraz prace badawczo-rozwojowe

Szkoła dla Innowatora

Projekt współfinansowany w ramach inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Projekt realizowany w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Cel projektu: stworzenie nowego efektywnego sposobu rozwoju innowacji w Polsce. Działania podejmowane w projekcie skierowane są na skuteczne kształcenie kompetencji proinnowacyjnych.

Digital Innovation HUB (DIH)

Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w ramach Programu Ministerstwa Rozwoju i Technologii pn.: PRZEMYSŁ 4.0.Cel projektu: zbudowanie ekosystemu innowacji dla wsparcia transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Zadaniem wyłonionych Hubów jest wypracowanie najlepszych standardów poprzez prowadzenie działań badawczych, informacyjno-demonstracyjnych, szkoleniowych oraz doradczych, związanych z transformacją cyfrową.

H2PL (akronim)

Strategia rozwoju gospodarki w obszarze technologii wodorowych. Projekt realizowany w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Rozwój kompetencji

Akademia Menadżera MŚP

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie dotyczące poprawy zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcia procesów innowacyjnych. Cel projektu: rozwój uniwersalnych kompetencji menadżerskich poprzez dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.