+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Projekty UE

Rozwój innowacji

 Usługi doradztwa biznesowego na rzecz projektów współfinansowanych

W ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej Innovaops świadczy usługi eksperckie.

Zakres usług obejmuje m.in.:
– koordynacja projektu,
– obsługa finansowa projektu,
– przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
– ocena merytoryczna przedsięwzięcia,
– analiza potrzeb rozwojowych,
– przygotowanie diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Projekty, w które angażuje się InnovaOps dotyczą głównie rozwoju innowacji oraz kompetencji w zakresie zarządzania lub przedsiębiorczości.
Poniżej opisane są przykładowe projekty pogrupowane według dwóch obszarów.

Rozwój innowacji

SZKOŁA DLA INNOWATORA

Projekt współfinansowany w ramach inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Projekt realizowany w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Cel projektu: stworzenie nowego efektywnego sposobu rozwoju innowacji w Polsce. Działania podejmowane w projekcie skierowane są na skuteczne kształcenie kompetencji proinnowacyjnych.

DIGITAL INNOVATION HUB (DIH)

Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w ramach Programu Ministerstwa Rozwoju i Technologii pn.: PRZEMYSŁ 4.0.Cel projektu: zbudowanie ekosystemu innowacji dla wsparcia transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Zadaniem wyłonionych Hubów jest wypracowanie najlepszych standardów poprzez prowadzenie działań badawczych, informacyjno-demonstracyjnych, szkoleniowych oraz doradczych, związanych z transformacją cyfrową.

H2PL

Strategia rozwoju gospodarki w obszarze technologii wodorowych. Projekt realizowany w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

BON NA INNOWACJE

Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe. Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności MŚP poprzez poprawę działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa „Przedsiębiorstwa i innowacje”, działanie „Innowacyjne przedsiębiorstwa”.

Rozwój kompetencji

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO)

Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wdrożenie SWO polega na przeprowadzeniu kondycji przedsiębiorstwa oraz udzieleniu wsparcia w postaci szkoleń lub doradztwa. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie dotyczące poprawy zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcia procesów innowacyjnych.

AKADEMIA MENADŻERA MŚP

Celem projektu jest rozwój uniwersalnych kompetencji menadżerskich poprzez dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie dotyczące poprawy zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcia procesów innowacyjnych.