+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

INNOWACYJNE TRENDY W BIZNESIE NA 2019 ROK.

INNOWACYJNE TRENDY W BIZNESIE NA 2019 ROK.

Trendy w biznesie

Digi­ta­li­za­cja, robotyzacja i automatyzacja to ter­miny, które dla wielu firm są syno­ni­mem nowo­cze­sno­ści i inno­wa­cyj­no­ści. Powyższe terminy to jednocześnie najbardziej popularne trendy w biznesie. Oznaczają one wdrażanie nowoczesnych technologii.

Dlaczego firmy podążają za trendami?

Nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają firmom lepiej zarządzać swoimi procesami oraz biznesem. Podążanie za trendami oznacza dostosowywanie się do zmian na rynku. Celem tego jest zbu­do­wa­nie śro­do­wi­ska pracy, w któ­rym działa się efektywniej, czyli szyb­ciej i bar­dziej ela­stycz­nie. Taki efekt można osiągnąć z jednej strony za pomocą nowej technologii, ale również nowej organizacji biznesu. Trendy w biznesie to nie tylko technologia, to również zmiany organizacyjne oraz mentalne.

Trendy w biznesie, co je łączy?

Obowiązujące trendy w biznesie nie są sumą przypadków. Pomiędzy nimi ist­nieje duża zależ­ność. Trendy wskazują, jak będzie wyglądał biznes w przyszłości. Powoływane w firmie projekty wynikające z obowiązujących trendów powinny tworzyć zintegrowany plan rozwoju. Tak naprawdę, żeby organizacja osiągnęła najlepsze efekty, to technologiczne inicjatywy powinny być wdrażane równolegle ze zmianami organizacyjnymi. Poniżej prezentuję opis najważniejszych trendów w biznesie, którym warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo. 

Trend nr 1: Transformacja organizacyjna

Coraz więcej firm sta­wia na digi­ta­li­za­cję, czyli prze­nosi swoje pro­cesy do nowo­cze­snych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. Technologie otwie­rają furtkę do uprasz­cza­nia, opty­ma­li­za­cji oraz automatyzacji pro­ce­sów bizne­so­wych. Rów­no­le­gle nastę­po­wać powi­nien proces trans­for­ma­cji orga­ni­za­cyj­nej, bo auto­ma­ty­za­cja wymaga odpowiedniego środowiska. Pro­cesy same się nie zauto­ma­ty­zują, do tego potrzebna jest technologia, ludzie oraz właściwe inicjatywy, czyli projekty, które zmieniają firmę. Transformacja to portfel projektów nastawionych na kompleksową poprawę efektywności organizacji.

Trend nr 2: Bliska współpraca IT z biznesem

Zmiany transformacyjne wymagają dobrych project managerów oraz bliskiej współpracy pra­cow­ników ope­ra­cyjnych z osobami wspierającymi proces biznesowy tj. szeroko rozumianego IT, Prawników oraz Analityków Finansowych. Bezpośrednia współpraca tylko z IT nie wystarczy. Najczęściej zmiany w procesie wymagają dostosowania ich do obowiązujących regulacji. Ranga działu Prawnego w zmianach transformacyjnych powinna zostać bardziej dostrzeżona i uwypuklona.

Trend nr 3: Nowe role w procesie

Trendy w biznesie można zidentyfikować na przykład, przeglądając oferty pracy. Kie­dyś szukało się Pro­gra­mi­sty, Teste­ra, Ana­li­ty­ka Bizne­so­wego lub Pro­ject Mana­ge­ra. Obecnie w biznesie domi­nuje trend tzw. wszystko w jed­nym, czyli kom­plek­sowe wytwo­rze­nie opro­gra­mo­wa­nia. Dzisiaj szuka się archi­tek­tów sys­te­mo­wych, Agile Coach lub Scrum Master. Ci pra­cow­nicy nie koniecz­nie muszą sku­piać w sobie wszyst­kie umie­jęt­no­ści tech­niczne i ope­ra­cyjne, ale na pewno muszą wiedzieć jak skutecznie zintegrować biznes z sys­te­mem infor­ma­tycznym. Hasłem, które poja­wia się bar­dzo czę­sto w ogło­sze­niach o pracę, jest DevOps, czyli koncepcja kompleksowej współ­pracy IT z bizne­sem, w całym cyklu życia usługi. W strukturach wielu organizacji tworzona jest funkcja Chief Innovation Officer. Osoby zatrudnione do pełnienie tej funkcji odpowiadają za zarządzanie procesem innowacji w całej firmie.

Trend 4: Efektywne kanały komu­ni­ka­cji

Ten trend biznesowy czę­ściowo wynika z pierw­szego punktu. Czat i work­flow, czyli moż­li­wość szyb­kiego udo­stęp­nia­nia danych, doku­men­tów oraz infor­ma­cji w narzę­dziach są klu­czowe dla sku­tecz­nego pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Funk­cje takie jak inte­gra­cja danych i alerty zwią­zane z pro­cesem w sys­te­mie mogą zmniej­szyć liczbę e-maili i innych komu­ni­ka­tów. Dobry sys­tem IT jest narzę­dziem wspierającym działalność ope­ra­cyjną rów­nież dzięki efektywnemu obie­gowi zadań i doku­men­tów.

Trend 5: Apli­ka­cje bez koniecz­no­ści samo­dziel­nego pisa­nia kodu

Zaleta narzę­dzi, które nie wyma­gają pisa­nia kodu, jest przede wszystkim taka, że gwa­ran­tują szyb­kość wpro­wa­dza­nia zmian. W związku z powyż­szym apli­ka­cje powinny posia­dać panel admi­ni­stra­cyjny, z któ­rego łatwo i szybko można wpro­wa­dzać zmiany.

Trend 6: Roboty weszły do auto­ma­ty­za­cji pro­ce­sów

Botów pod żad­nym względem nie należy lek­ce­wa­żyć. Być może jesz­cze nie we wszyst­kich wzbu­dzają pozy­tywne odczu­cia, ale należy się do nich przy­zwy­czaić. Dla­czego? Przede wszystkim wypa­dają lepiej pod wzglę­dem eko­no­micz­nym. Są dostępne 24h na dobę, a jakość ich pracy nie spada w ciągu dnia. Robo­ty­za­cja może pomóc firmom w wyko­ny­wa­niu powta­rzal­nych czyn­no­ści i zastą­pić czło­wieka w nie­skom­pli­ko­wa­nych zada­niach. Pow­ta­rza­jące się pro­cesy, które kie­rują się regu­łami, są i będą auto­ma­ty­zo­wane. Boty są zdolne do repli­ko­wa­nia ludz­kiej dzia­łal­no­ści. Co wię­cej, sztuczna inte­li­gen­cja może wyko­ny­wać te zada­nia bez­błęd­nie. Chat­boty już teraz obsłu­gują nas na lot­ni­skach, w restau­ra­cjach, ban­kach oraz wspie­rają w rekrutacji czy sprze­daży.

Trend 7: Adap­ta­cyjne zarzą­dza­nie bizne­sem

Adap­ta­cyjne zarzą­dza­nie pro­jek­tami (ang. Agile Pro­ject Mana­ge­ment) to metoda cha­rak­te­ry­zująca się ści­słą współ­pracą z klien­tem. Szyb­kie dosto­so­wa­nie się i otwar­tość na zmiany w pro­jek­cie jest pod­stawą tej meto­dy, co sprzyja wszel­kim trans­for­ma­cjom. Kie­row­nik Pro­jektu w takim podej­ściu zmie­nia się w men­tora umiejącego odpo­wied­nio wdro­żyć wizję. Dyna­miczne oto­cze­nie, jak i zmie­niające się wyma­ga­nia klienta wyma­gają krót­ko­ter­mi­no­wego pla­no­wa­nia i zaan­ga­żo­wania całego zespołu pro­jek­to­wego, od któ­rego ocze­ki­wane jest duże zdy­scy­pli­no­wa­nie, zwinność w działaniu i umie­jęt­ność współdzia­ła­nia.

Trend 8: Dane pomogą w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów

Wyzwa­niem dla Firm jest nie tylko wła­ściwe zarzą­dza­nie pracą, ale rów­nież podej­mo­wa­nie sku­tecz­nych decy­zji i dzia­łań na pod­sta­wie rze­czy­wi­stych i dostęp­nych danych. Doty­czy to róż­nych pro­ce­sów od zarzą­dza­nia pro­jek­tami do roz­li­cza­nia czasu pracy.

Trend 9: Nie szukajmy magicznych rozwiązań

Stosowanie sprawdzonych narzędzi do projektowania modelu biznesowego oznacza grzebanie pod maską, w silniku organizacji. Rozmowy o modelu biznesowym mogą pomóc w przełożeniu abstrakcyjnych koncepcji na codzienne decyzje biznesowe. Model biznesowy jest podstawowym narzędziem  porządkowania, komunikowania i wdrażania nowych rozwiązań. Model biznesowy to nie to samo co firma, to metoda poszukiwań prowadząca do wskazania kroków na przyszłość. Chcąc podążać za trendami i wdrażać skuteczne zmiany trzeba wbrew pozorom dążyć do prostoty oraz pełnego zrozumienia działalności firmy. Jeśli nie można wyróżnić się produktem, wystarczy zmienić przekaz komunikacyjny, równocześnie wzbogacając ofertę wartości dla klientów.

Reasu­mu­jąc obowiązujące trendy w biznesie, to teraz jest zde­cy­do­wa­nie czas na duże zmiany organizacyjne oraz roz­wój tech­no­lo­gii. Kie­ru­nek jest taki, żeby tech­no­lo­gia stała się pro­duk­tem maso­wym dostęp­nym rów­nie szybko i łatwo co smart­fony. Osiągnąć taki stan rzeczy można nie tylko przy pomocy nowych technologii, ale również zmianom w funkcjonowaniu organizacji jako całości.

image sources

  • Trendy w biznesie: by Esther Gons thecorporatestartupbook.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *